Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu PodlaskimREGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW w Radzyniu Podlaskim

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu oraz wymaganiach dla kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu "SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radzyniu Podlaskim zostanie zamieszczone do dnia 16.11.2020 r. na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz prasie lokalnej – „Wspólnota”.

2. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zamieszczeniu ogłoszenia także w innych środkach masowego przekazu, w szczególności na portalach internetowych.

II. WYMAGANIA KONKURSOWE WOBEC KANDYDATÓW

1. Kandydat na Prezesa Zarządu powinienem spełniać następujące warunki:

a) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, handlowe, zarządzanie)

b) co najmniej 12 - letni staż pracy, w tym co najmniej 6 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych w spółdzielniach bądź spółkach prawa handlowego,
 

c) umiejętność zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych;

 

d) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi;

 

e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;

 

f) dobra znajomość obsługi komputera;

 

g) dyspozycyjność;

 

h) znajomość Prawa Spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni.

2. Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

a) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i informacjami o sposobie kontaktowania się z kandydatem, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty e-mail;

b) list motywacyjny;

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów np.: dyplomów, certyfikatów ukończenia kursów itp.;

d) kopie świadectwa/ świadectw pracy potwierdzające minimum 12-letni staż pracy, w tym 6 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

e) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń konkursowych;

f) oświadczenia o:

- nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania karnego lub karnoskarbowego,

- rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni lub oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

- nieuczestniczeniu we władzach podmiotów gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni i udziału w tych podmiotach,

- pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni

g) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą upływu składania ofert,

h) oświadczenie o zapoznaniu z zasadami konkursu i ich akceptacji.

III. Zgłaszanie ofert

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie podanym w ogłoszeniu – 16.12.2020 r.

2. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zaklejonej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Rada Nadzorcza "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 15, 21-300 Radzyń Podlaski.

3. Oferty konkursowe Spółdzielnia rejestruje zapisując datę i godzinę złożenia oferty.

4. Kandydat składając ofertę nie jest zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte umiejętności, jak również staż pracy. W przypadku przedłożenia kopii kandydat zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić inne dodatkowe dokumenty związane z jego ofertą.

5. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu i nie biorą udziału w konkursie (zostaną odrzucone).

6. Warunkiem zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 jest złożenie oferty w sekretariacie siedziby Spółdzielni bądź wpływ oferty wysłanej pocztą albo kurierem najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu jako termin końcowy składania ofert do godziny 15.00.

 

IV. Procedura konkursowa.

1. Na pierwszym posiedzeniu po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni pod kątem prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym oraz spełniania wymogów określonych w Regulaminu.

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie;

b) zawierające niekompletne dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w Regulaminie.

3. Do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa zaprasza wszystkich kandydatów spełniacych wymagane kryteria, których oferty nie zostały odrzucone.

4. Komisja Konkursowa telefonicznie, sms-owo, jak również mailowo zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego podając termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w siedzibie Spółdzielni, a kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem rozmowy. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez Radę Nadzorczą.

6. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości.

7. Komisja Konkursowa prezentuje kandydatów Radzie Nadzorczej i przekazuje Radzie Nadzorczej dokumentację konkursową.

V. Powołanie Prezesa Zarządu

1.Rada Nadzorcza może przeprowadzić dodatkowe rozmowy z przedstawionymi przez Komisję Konkursową kandydatami. O terminie i czasie rozmowy kandydata powiadamia telefonicznie Przewodniczący Rady Nadzorczej każdego z kandydatów.

2. Wybór Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu kandydatur przedstawionych przez Komisję Konkursową, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 statutowej liczy Rady Nadzorczej. Głosowanie może zostać powtórzone w przypadku nieuzyskania quorum bądź nie uzyskania wymaganej większości głosów przez żadnego z kandydatów. Uchwała o wyborze określa istotne warunki umowy o pracę, takie jak: składniki wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego, okres trwania umowy, wymiar etatu.

3. Rada Nadzorcza na posiedzeniu z udziałem powołanego Prezesa Zarządu zawiera z nim umowę o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy, przy czym warunkiem skutecznego wyboru jest wyrażenie przez wybranego pisemnej zgody na powołanie (oświadczenie powyższe może być złożone w formie własnoręcznej adnotacji na dokumencie uchwały o powołaniu o następującej treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA POWOŁANIE MNIE NA PREZESA ZARZĄDU”).


http://radzyn-podlaski.spolem.org.pl/img/radzyn-podlaski_175906859.jpg


Ogłoszenie lokale do wynajęcia

 

„Społem” PSS w Radzyniu Podlaskim wynajmie pomieszczenia w budynku administracyjnym przy ul.Warszawskiej 15  - centrum miasta na niekonkurencyjną działalność.

 

- na parterze

a) z dostępem z klatki schodowej o powierzchni ok. 22m2

-  na 1 piętrze

b) z dostępem z klatki schodowej o powierzchni ok. 89m2

Wszystkie pomieszczenia posiadają dostęp WC.

Informacji udzielamy pod nr 833528189, 833528525, 833527115.