Co zawierał akt notarialny założenia Spółdzielni?

Co zawierał akt notarialny założenia Spółdzielni?

 

Notariusz Władysław Karowski sporządził akt notarialny (nr hipoteczny 125) założenia Spółdzielni Spożywców w Radzyniu 23 lutego 1906 r.

 

Par.1

 

W celu poprawy różnymi  środkami i sposobami warunków materialnych oraz charakteru życia członków, zawierają umowę przyszłego stowarzyszenia, zadaniem którego będzie zakup bezpośrednio ze źródeł towarów spożywczych, użytku domowego oraz sprzedaż tychże po cenie jak najniższej członkom i osobom innym, aby to przyniosło im korzyści.

 

Par. 2

 

Czas istnienia Stowarzyszenia określa się na 3 lata z tym, że jeśli na 6 miesięcy przed terminem nie zapadanie decyzja rozwiązania, automatycznie przedłuża się na dalsze trzechlecie.

 

Par. 3

 

Stowarzyszenie będzie nosiło nazwę „Radzyńskie Stowarzyszenie Spożywców”

 

Par. 4

 

Siedziba prawna jest w mieście Radzyniu przy ul. Kościelnej nr 9/5, gdzie będzie mieściła się kancelaria oraz sklep.

 

Par.6

 

Dla reprezentowania na zewnątrz oraz dla wewnętrznej działalności, członkowie wybierają z pośród siebie Zarząd w osobach:

Adam Żarski

Henryk Romocki

Józef Kowalski

Wacław Fręchowicz

Józef Pruchniewicz

Andrzej Oworuszko

Karol Śmieciński – kasjer

 

Na zastępców wybrano: Antoniego Serafinowicza, Konstantego Osiejuka i Feliksa Fręchowicza.

 

Kadencja Zarządu trzyletnia, o ile nie zajdzie potrzeba dokonania wcześniejszego wyboru.

 

Par. 7

 

Obowiązki Zarządu: zawieranie umów, reprezentowanie Stowarzyszenia, zakup, sprzedaż, przyjmowanie i zwalnianie pracowników, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości.

 

Par.8-10

 

Zarząd działa wspólnie i umowy w imieniu Stowarzyszenia winne być podpisywane przez wszystkich członków Zarządu. Zrzeczenie się ze stanowiska nie powoduje zrzeczenia się z członkostwa.

 

Par.11

 

Wybrani przez Stowarzyszonych Członkowie Zarządu i Kasjer za pracę swoją w dziedzinie kierowania sprawami Stowarzyszenia, nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia.

 

Par. 12

 

Wysokość udziału ustala się na 10 rubli, a ilość udziałów na jedną osobę nie jest ograniczona. Udziały zobowiązany jest członek wpłacić do kasy Stowarzyszenia niezwłocznie.

 

Par.13-14

 

Członkowie wpłacają w-g wykazu na ręce kasjera Śmiecińskiego swoje udziały. Razem wpłynęło do kasy 202 udziałów na sumę 2.020 rubli w obecności notariusza.

 

Par. 15

 

Na nowych członków mogą być przyjmowane wszystkie osoby pełnoletnie bez różnicy płci, narodowości i wyznania, wyrażające zgodę, podlegają warunkom niniejszego aktu.

 

Par. 16

 

Członkowie za zobowiązania Spółdzielni odpowiadają tylko do wysokości zadeklarowanych udziałów.

 

Par. 17

 

Wypowiedzenie członkostwa winno nastąpić przynajmniej 6 miesięcy przed ukończeniem roku operacyjnego. Wystąpienie i zwrot  udziału dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania.

 

Par.18

 

Udział zmarłego członka przechodzi na spadkobierców.

 

Par. 22

 

Dla kontroli działalności i rachunkowości powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

ks. Tadeusz Osiński

Jan Błociszewski

Maksymilian Milkiewicz

 

Par. 23

Walne zgromadzenie wszystkich członków zwołuje się w lutym każdego roku celem zatwierdzenia sprawozdania, działalności i planów.

 

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie może być zwołane w każdej porze na żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków.

 

Par. 24

Stosunek z władzami reguluje Zarząd.

 

Par. 25

 

Każdy członek korzysta z jednego głosu, niezależnie od ilości wpłaconych przez niego udziałów.

 

Par. 26

 

Gdyby straty przewyższały 1/3 część funduszu, członkowie mogą zwykłą większością głosów uchwalić likwidację Spółdzielni.

 

Par. 28

 

Do ważności zebrania wymagana jest obecność połowy wszystkich członków. Jeśli zebranie nie dojdzie do skutku, zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych.

 

Par. 29

 

Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez obecnych, protokół taki  przechowuje Zarząd.

 

Par. 30

 

Nierozstrzygnięte nieporozumienia pomiędzy członkami rozstrzyga ostatecznie powołany Sąd polubowny.

 

Akt założenia Spółdzielni podpisało 76 członków założycieli.