Program lojalnościowy

Karta klienta "Społem"


Wyciąg z regulaminu korzystania z "Kart Klienta" "Społem" upoważniających do zakupów z bonifikatą w "Społem" PSS w Radzyniu Podlaskim.

 

 

 1. Każdy członek Spółdzielni może otrzymać nieodpłatnie numeryczną Kartę Klienta upoważniającą do zakupów w sklepach spożywczych z 4% bonifikatą, z wyłączeniem alkoholi, napojów alkoholowych, papierosów, kart telefonicznych, doładowań oraz towarów sprzedawanych w ramach promocji.

 2. Zakupów można dokonywać w sieci placówek PSS oznakowanych plakietką – tu realizujemy Karty Klienta „SPOŁEM”.

 3. Minimalna kwota zakupów wynosi 10,00 PLN.

 4. Wielkość zakupów jest nieograniczona.

 5. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia karty, należy natychmiast powiadomić kierownika działu obrotu towarowego. Ponowne wydanie karty jest odpłatne, a jej koszt wynosi:

 1. Karta dla osób nie będących członkami Spółdzielni sprzedawana będzie za 10,00 PLN w Biurze Spółdzielni, ul. Warszawska 15 przez kierownika działu obrotu towarowego lub wyznaczoną przez niego osobę.

 2. Warunkiem koniecznym i podstawowym do udzielenia bonifikaty w wysokości 4% od wartości zakupu jest przekazanie przez kupującego sprzedawcy-kasjerowi, że zakup dokonywany będzie w oparciu o Kartę Klienta”SPOŁEM”. Informacja ta musi być przekazana przed zakończeniem rejestracji sprzedaży na kasie i musi być poparta wręczeniem karty. Niespełnienie tego warunku pozbawia kupującego prawa do uzyskania rabatu, a sprzedawca-kasjer odmówi udzielenia rabatu-bonifikaty. Wprowadzenie do kasy numeru karty jest podstawą do udzielenia bonifikaty.

 3. Każdy zakup z bonifikatą na Kartę Klienta musi być zaewidencjonowany w kasie fiskalnej.

 4. Zarząd zastrzega sobie prawo do zawieszania funkcjonowania Kart Klienta i związanych z tym bonifikat w każdym czasie. Pisemna informacja dotycząca tej sprawy zostanie umieszczona w sklepie.

 5. Minimalna kwota zakupów oraz bonifikaty mogą ulegać zmianie.

 6. Członkowie na żądanie otrzymują do wglądu w placówce handlowej lub biurze Spółdzielni regulamin korzystania z Karty Klienta.

 7. Na terenie kraju posługiwanie się kartą regulują miejscowe regulaminy.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2012r.

 9. Traci moc regulamin z dnia 15.10.2009r.