O firmie

    Z przyjemnością i ogromną satysfakcją oddajemy w Państwa ręce tę skromną publikację.Pragniemy przybliżyć Państwu historię i osiągnięcia Spółdzielni na przestrzeni lat. Wierzymy, że wysiłek kilku pokoleń pracowników, członków i działaczy spółdzielczych wpłynął na kształt i rozwój najstarszej firmy handlowej na lubelszczyźnie.
W ciągu minionych wielu lat występowały okresy intensywnego rozwoju Spółdzielni, ale były też okresy trudne , okresy zmagań z różnego rodzaju przeciwnościami, przezwyciężania kryzysów.
Dzięki uporowi i żmudnej, rzetelnej pracy spółdzielców trudności te udawało się pokonywać.
Każda rocznica jest okazją do wspomnień, odsłania wysiłek ludzi, którzy odeszli lub zginęli służąc idei spółdzielczości.

 
23 lutego 1906 roku założona została Spółdzielnia pod nazwą Radzyńskie Stowarzyszenie Spożywców. Założyło ją 76 mieszkańców Radzynia i okolic.
Inicjatorami jej założenia byli: Paweł Oworuszko, Adam Zarski i ks. Tadeusz Osiński.
Pracami Stowarzyszenia kierował Zarząd : Adam Zarski, Henryk Romocki, Wacław Fręchowicz, Józef Próchnicki, Andrzej Oworuszko i Karol Smieciński.
Uruchomiono 4 sklepy, w których pracowały 4 osoby.
Początki były trudne, kraj znajdował się w niewoli. Carskie władze nieprzychylnie patrzyły na Spółdzielnię. Zakładanie wszelkiego rodzaju stowarzyszeń było uważana za ważne zadanie patriotyczne.
Spółdzielnia była szkołą gdzie ludzie uczyli się form społecznego działania i pracy dla innych. Była organizacją, której członkowie stanowili jedną całość, grupę występującą razem we wszystkich sprawach , a więc społecznych, narodowych i kulturalnych. Dawała poczucie siły i wiary w siebie tym, których zaborca gnębił przez dziesiątki lat.
Wybuch I wojny światowej spowodował duże zmiany w sytuacji politycznej i gospodarczej ziem polskich, a także w życiu Spółdzielni.
Zaborca niemiecki zabronił działalności Radzyńskiemu Stowarzyszeniu Spożywców. W tym czasie Spółdzielnia działała jako prywatny sklep Adama Zarskiego, który od 1906 roku przez 30 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku spółdzielcy rozpoczęli legalną działalność zajmując się zaopatrywaniem ludności w artykuły pierwszej potrzeby. Powoli rósł kapitał Spółdzielni.
W 1924 roku wybudowano dom spółdzielczy, w którym do obecnej chwili mieszczą się biura i sklepy Spółdzielni.
Otwarte zostały filie w Wohyniu, Suchowoli, Ulanie, Czemiernikach, działało 5 sklepów, hurtownia tytoniu, soli i nafty, a także dwie piekarnie w Radzyniu i Wohyniu. Liczba członków Spółdzielni wzrosła do 1430 osób.
Radzyńskie Stowarzyszenie Spożywców przekształciło się w Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców i pod tą nazwą występuje do 1950 roku.
Okres największego rozwoju Spółdzielni przypadł na dwa ostatnie lata przedwojenne tj. 1938 i 1939 rok. W jej magazynach były duże ilości artykułów pierwszej potrzeby. Z tych zapasów podczas wojny korzystali mieszkańcy Radzynia, a także ludzie związani z ruchem oporu. Udzielano pomocy aresztowanym przez gestapo i ludności żydowskiej.
Działania wojenne w lipcu 1944 roku spowodowały zniszczenie całego majątku Spółdzielni. Za ocalałą część gotówki, ukrytej we wnęce muru w siedzibie Spółdzielni, Zarząd zakupił niewielką ilość towaru i tak rozpoczęła się powojenna działalność Spółdzielni.
W miarę upływu lat rósł kapitał Spółdzielni, otwierano nowe placówki handlowe i gastronomiczne, rozszerzano działalność samorządową i kulturalno-oświatową.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w 1956 roku przyjęto nazwę Powszechnej Spółdzielni Spożywców, która przetrwała do 1967 roku.
W 1956 roku Spółdzielnia obchodziła 50-lecie istnienia. W tym czasie posiadała już 32 sklepy, 7 kiosków, 3 zakłady gastronomiczne, piekarnię, masarnię i wytwórnię wód gazowanych.
Ożywienie społeczno-gospodarcze kraju sprzyjało dalszemu rozwojowi Spółdzielni. Zapoczątkowano modernizację placówek, budowę nowych pawilonów handlowych przy ul.. Ostrowieckiej, piekarni mechanicznej przy ul. Międzyrzeckiej, masarni przy ul. Koszary i sklepów przy ul. Sitkowskiego i Sienkiewicza. Zaadaptowano piwnice budynku administracyjnego przy ulicy Warszawskiej na ciastkarnię.
W 1968 roku zostały otwarte w centrum miasta restauracja i kawiarnia Polonia oraz sklep cukierniczy. Przez następne lata powstały nowe sklepy w kolejno oddawanych do użytku pawilonach przy ul. Ostrowieckiej, wzrosła baza magazynowa przy ul. Budowlanych.
Działalność społeczno samorządowa i kulturalna prowadzona była w ośrodku '' Praktyczna Pani '' , gdzie organizowane były dla członków i pracowników kursy, szkolenia, pomoc dzieciom w nauce, usługi krawieckie i fryzjerskie, wypożyczalnia naczyń.
Przy sklepach i zakładach produkcyjnych działały komitety członkowskie.
Rok 1976 przyniósł niekorzystne zmiany dla Spółdzielni. W wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego przekazano na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego 12 sklepów branży przemysłowej.
W tym też roku powstała Społem Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, która działalnością swoją objęła oddziały w Międzyrzecu Podlaskim i Radzyniu.
Z chwilą zmian organizacyjnych Spółdzielnia nasza straciła osobowość prawną, działaliśmy jedynie na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
Nastąpiła stagnacja w rozwoju Spółdzielni.
W latach następnych udaje się wybudować ciastkarnię i sklep nr 20 przy ul. Międzyrzeckiej, piekarnię przy ul. Budowlanych i pawilon gastronomiczny przy ul. Warszawskiej.
Rok 1981 był szczególnie ważny w życiu Spółdzielni. Obchodziliśmy Jubileusz 75 - lecia istnienia. Jubileusz odbywał się w okresie niezwykle skomplikowanej sytuacji politycznej i gospodarczej. Na rynku wystąpiła niedostateczna ilość towarów, wprowadzono także reglamentację artykułów pierwszej potrzeby, co wywoływało ogólne niezadowolenie. W tych warunkach pracownicy Spółdzielni podejmowali ogromny wysiłek aby w miarę posiadanych możliwości postawić do dyspozycji konsumentów odpowiednią ilość towarów i usług. Załoga nasza swoją postawą i zaangażowaniem dała dowód poczucia obowiązku i odpowiedzialności, pracowano bez strajków. Kraj żył procesem odnowy życia społecznego i gospodarczego. W tym procesie znalazła swoje miejsce także spółdzielczość społemowska.Wśród aktywu członkowskiego, działaczy samorządowych i pracowników wyraźnie dominuje kierunek przywrócenia pełnej samorządności i samodzielności.
W dniu 30.XI.1981 roku na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie uznali za celowe i konieczne powołanie samodzielnej "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radzyniu Podlaskim, powołano komisję założycielską. 29 grudnia 1981 roku Nadzwyczajne Oddziałowe Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę w sprawie struktury i przynależności organizacyjnej, zmiany Statutu Spółdzielni, nowych metod gospodarowania.
12 stycznia 1983 roku powstała ''Społem'' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim jako jednostka samodzielna. Rozpoczął się nowy okres w życiu radzyńskich społemowców . W tym czasie stan prawny majątku Spółdzielni był nieuregulowany. Zarząd i Rada Nadzorcza podjęli działania zmierzające do odzyskania utraconych lokali i budynków, uzyskania prawa wieczystego użytkowania działek, głównie na drodze sądowej. Sprawy te kończyły się wyrokami pozytywnymi dla Spółdzielni. Kolejne przeobrażenia polityczne przynoszą zmiany gospodarcze, następuje szybka prywatyzacja szczególnie handlu i usług. Mimo zapewnień głównych sił politycznych w kraju dotyczących umożliwienia rozwoju ruchu spółdzielczego podjęto decyzje o wprowadzeniu zachodnich sieci handlowych, co spowodowało ograniczenie działalności i upadek wielu Spółdzielni.
Zarząd podjął decyzje dotyczące modernizacji placówek,uruchomienia nowych na dotychczasowej bazie niewykorzystanych powierzchni sklepowych. W trosce o członków Spółdzielni w listopadzie 1995 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wprowadzeniu Karty Klienta działającej w ogólnopolskiej sieci społemowskich placówek. Zakup na kartę pozwala uzyskać 5% rabat. Mimo stale rosnącej konkurencji Spółdzielnia nie poddawała się, przeciwnie, wprowadzane były nowe formy sprzedaży, godziny handlu dostosowane zostały do potrzeb Klientów. Rozpoczął się proces wymiany wyeksploatowanych urządzeń sklepowych i produkcyjnych na nowe, energooszczędne i ekologiczne. Konsekwentna modernizacja i unowocześnianie placówek placówek handlowych i zakładów produkcyjnych przynosi oczekiwane efekty - przybywa klientów, wzrasta sprzedaż.
Dzisiaj, mimo dużej konkurencji ze strony zagranicznych sieci wielkopowierzchiowych, Spółdzielnia posiada atrakcyjną, nowoczesną, w części skomputeryzowaną sieć handlową. Skutecznie konkuruje również z prywatnymi detalistami pod względem zaopatrzenia, wyposażenia, ekspozycji i kultury obsługi.
Działalność produkcyjna prowadzona jest w jednym zakładzie ciastkarsko-piekarskim. Zakłady te zaopatrują w pieczywo, wyroby ciastkarskie i garmażeryjne własną sieć sklepów spożywczych oraz sprzedają swoją produkcję odbiorcom zewnętrznym co świadczy o dobrej jakości wyrobów. Produkujemy 16 rodzajów chleba i 25 gatunków bułek. Ciastkarnia produkuje okresowo 60 rodzajów ciast i drożdżowek. Spółdzielnia jest jednym z większych zakładów pracy w mieście i zatrudnia średnio 150 osób. I to właśnie ludzie byli zawsze największym kapitałem Spółdzielni. Ludzie, którzy przez dziesiątki lat swoją pracą przyczyniali się do obecnego stanu Spółdzielni, to Oni decydowali o jej wyglądzie i funkcjonowaniu. 
Mamy nadzieję, że .Spółdzielnia nasza łącząca w sobie długoletnią tradycję z nowoczesnością cieszyć się będzie nadal zasłużonym zaufaniem i życzliwością swoich Klientów oraz dzięki przybliżeniu jej Państwu zyska nowych zwolenników.